CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA ESCOLA DE MÚSICA I DANSA PARE AULÍ DE FELANITX
CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICAESCOLA DE MÚSICA I DANSA PARE AULÍ DE FELANITX

 

I CONCURS DE MÚSICA CIUTAT DE FELANITX

 

 

BECA D'ESTUDIS:

Castellano
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Formulari Inscripció.pdf
Documento Adobe Acrobat [54.1 KB]

   1 CONVOCATÒRIA

 

1.1 Promogut i patrocinat per la Fundació Barceló i organitzat pel Conservatori Professional de Música de Felanitx, es convoca el I Concurs de Música Ciutat de Felanitx, obert a tots els estudiants de música residents en les Illes Balears que cursin les següents disciplines: flauta, oboè, clarinet, fagot, trompa, piano, violí, viola, violoncel, contrabaix i cant.


1.2 Els aspirants hauran de reunir els requisits establerts en la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, que disposa que per accedir als Ensenyaments Artístics Superiors es requerirà estar en possessió del títol de batxiller, o haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de vint-i-cinc anys, o acreditar que estan cursant els estudis corresponents per a l'obtenció, durant el present curs 2017/18, del títol de batxiller. Els majors de dinou anys que no acreditin cap d'aquests requisits podran accedir als ensenyaments artístics superiors mitjançant la superació d'una prova regulada i organitzada per les Administracions Educatives, que acrediti que l'aspirant posseeix la maduresa en relació amb els objectius del Batxillerat i els coneixements, habilitats i aptituds necessaris per cursar amb aprofitament els corresponents ensenyaments. En casos especials, es podrà estudiar l'excepció a aquesta norma per a alumnes de menor edat.

 

    2 CALENDARI

2.1 INSCRIPCIÓ

Del 15 de desembre de 2017 al 15 de gener de 2018

2.2 PRESELECCIÓ

Del 19 al 21 de gener de 2018

2.3 PRIMERA FASE

Participants preseleccionats.

Dia 9 i 10 de febrer de 2018

2.4 SEMIFINAL

Participants seleccionats en la primera fase
Dia 10 de febrer de 2018

2. 5 FINAL I ENTREGA DEL PREMI

Dia 11 de febrer de 2018

Participants seleccionats en la semifinal
 

 

   3 PREMI

El primer classificat obtindrà el premi Beca Fundació Barceló consistent en la gratuïtat dels drets de matrícula per al curs 2018/2019, que ascendeix a la quantitat de 19.200 €, per cursar estudis a la prestigiosa Escola de Música Reina Sofia i en una ajuda de 10.000 € per a viatges i allotjament a Madrid. Per a això, prèviament haurà de superar les proves d'ingrés a l'Escola de Música Reina Sofia que se celebraran en els mesos d'abril-maig de 2018. Els costos de viatge i estada a Madrid per a la realització d'aquesta prova seran pagats per la Fundació Barceló.

 

   4 REPERTORI

4.1 Les proves del Concurs consistiran en una preselecció, dues eliminatòries i una prova final, totes de caràcter públic i amb les següents característiques:

4.2 PRESELECCIÓ. Gravació

Durada màxima: 15 minuts. Interpretació d'un programa de lliure elecció amb obres per a instrument sol d'almenys dos estils diferents. S'accepten moviments solts.

4.3 PRIMERA FASE. Recital

Durada màxima: 20 minuts. Ha d'incloure obres d'autors de prestigi de l'instrument. El nivell de les obres haurà de ser de les exigides en els últims 2 cursos del grau professional de l'instrument, o superior. A poder ser, s'inclouran obres de:


• a) Una obra barroca de J.S. Bach, G. F. Haendel, A. Corelli, A.Vivaldi, etc.
• b) Una obra clàssica de Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Muzio Clementi, etc.
• c) Una obra d'estil romàntic.
• d) Una o més obres de qualsevol altre estil.

4.4 SEMIFINAL. Recital

Durada màxima: 30 minuts. Obres de lliure elecció.

4.5 FINAL. Recital

Durada màxima: 30 minuts. Obres de lliure elecció. Es podran incloure peces interpretades en qualsevol de les fases del concurs.

 

    5 DESENVOLUPAMENT DEL CONCURS

INSCRIPCIÓ

5.1 El termini d'inscripció comença el 15 de desembre de 2017 i finalitza el 15 de gener de 2018. El formulari d'inscripció estarà disponible a la pàgina web del Conservatori Professional de Música de Felanitx (www.musicafelanitx.org) des del dia d'obertura del termini.

5.2 Per a la inscripció es requerirà:

a) Emplenar el formulari i enviar-ho al correu musica@felanitx.org adjuntant còpia digital del DNI.

 

b) Enviar un enregistrament audiovisual amb el repertori i la durada que indiquen en l'article 4.2. Les obres interpretades en l'enregistrament hauran d'haver estat gravades en una sola presa, sense cap tall ni edició. El vídeo no pot haver sofert cap retoc d'edició. Es pot enviar per correu postal en format DVD o indicant els URL d'un document audiovisual digital, en tot cas sense cost per al Concurs.


c) Abonar 100 € en concepte de drets de prova i enviar per mail a la Secretaria del Concurs (musica@felanitx.org) una còpia escanejada del justificant de pagament en el qual apareguin clarament nom i cognoms del participant. El pagament serà lliure de despeses per al Concurs i es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte ES 65 0182 4899 1800 1070 6712 de la Fundació Barceló. Com a norma general, els drets de prova no es reemborsaran en cap cas; no obstant això, el jurat autoritzarà el reemborsament del 50% als alumnes que, no havent estat seleccionats, hagin obtingut una valoració molt alta.

5.3 El sol·licitant haurà d'aportar les seves dades personals, resum dels seus estudis musicals, esment dels professors, repertori de l'enregistrament d'admissió i participació en altres concursos.

PRESELECCIÓ I ADMISSIÓ

5.4 El jurat de la preselecció decidirà l'admissió dels participants de la primera fase després d'examinar el butlletí d'inscripció i l'enregistrament. La seva decisió serà inapel·lable. En la decisió tindrà en compte la importància dels programes triats per a totes les fases, tant en els valors artístics com en els de dificultat.
El resultat serà publicat no més tard del 25 de gener de 2018 a la pàgina web del Conservatori Professional de Música de Felanitx i serà comunicat personalment als interessats.

PRESENTACIÓ A FELANITX

5.5 Tots els participants de la primera fase, semifinal i final hauran de presentar-se en el Conservatori Professional de Música de Felanitx, carrer Rector Planes, 38, a l'hora assenyalada pel jurat.

 

ORDRE DEL CONCURS

5.6 L'ordre en què actuaran els concursants es determinarà el 9 de febrer de 2018 al matí mitjançant un sorteig al qual podran assistir tots els concursants. Per a les següents eliminatòries, el jurat decidirà lliurement l'ordre d'actuació.

PRIMERA FASE

5.7 La primera fase tindrà lloc el 9 de febrer de 2018 (opcionalment el dia 10 també, si fos necessari), a partir de les 09.00 hores i consistirà en la interpretació d'un recital amb la durada i repertori especificats en l'article 4.3.


5.8 En finalitzar la primera fase, el jurat donarà a conèixer els noms dels concursants seleccionats per participar en la semifinal, així com l'ordre en el qual actuaran.

SEMIFINAL

5.9 La semifinal es desenvoluparà el 10 de febrer de 2018 en l'horari que determini el jurat en finalitzar la primera fase. La prova consistirà en la interpretació d'un recital amb la durada i repertori especificats en l'article 4.4.


5.10 En finalitzar la semifinal, el jurat donarà a conèixer els noms dels concursants seleccionats per participar en la final, així com l'ordre en el qual actuaran.

FINAL I ENTREGA DEL PREMI

5.11 La final tindrà lloc el dia 11 de febrer de 2018 a les 18.00 hores i consistirà en la interpretació durant 30 minuts de diverses obres de lliure elecció. Es podran incloure peces interpretades en qualsevol de les fases del concurs.


5.12 El nom del guanyador es farà públic en finalitzar la prova final, després de la deliberació del jurat.


5.13 El guanyador del Concurs interpretarà una peça de lliure elecció en finalitzar el lliurament del premi, com a obsequi al públic.


5.14 La direcció del Concurs podrà organitzar un màxim de 3 concerts, en diferents llocs de Mallorca, en el qual hauran de participar els finalistes seleccionats.

 

 

   6 REGLAMENT DEL JURAT

6.1 El jurat del Concurs de Música Ciutat de Felanitx serà triat lliurement per l'organització i estarà integrat per personalitats de prestigi al món de la música. La seva missió serà decidir els participants que passaran a les corresponents fases del Concurs, així com designar el guanyador final. El seu funcionament estarà regit per les normes d'aquestes bases així com per un reglament intern en el qual es desenvolupa tot el procés de votacions.


6.2 El jurat estarà format per un president, un vicepresident i dues vocals. En totes les fases del Concurs s'incorporarà, com a mínim, un especialista de cada disciplina instrumental que s'hagi d'avaluar. El gerent del Conservatori de Felanitx actuarà de secretari, amb veu però sense vot.


6.3 El president del jurat dirigirà el desenvolupament de les sessions i exercirà el vot. En cas d'empat tindrà vot de qualitat.


6.4 Els membres del jurat que tinguin un parent o alumne entre els concursants, s'abstindran de votar-li.


6.5 El nombre exacte de candidats classificats per a la següent fase és variable i serà decidit pel jurat.


6.6 El president del jurat anunciarà els resultats en un acte obert al públic després de cada fase del Concurs.


6.7 El jurat concedirà el premi Beca Fundació Barceló, que podrà ser declarat desert.

 

 

    7 NORMES DELS CONCURSANTS

 

7.1 Els participants accepten íntegrament el contingut d'aquestes bases del Concurs i de les normes que la direcció del Concurs dictamini. El seu incompliment podrà causar la seva expulsió.


7.2 La falsedat de les dades de la documentació pot portar a l'expulsió del participant, qualsevol que sigui el moment en què es conegui.


7.3 La documentació presentada pel concursant per a la seva inscripció és de caràcter privat, serà tractada amb la màxima discreció i no serà retornada en cap cas.


7.4 Els concursants indicaran el repertori a interpretar. Una vegada iniciat el Concurs, no s'admetran canvis.


7.5 Les obres podran ser interpretades de memòria o amb partitura.


7.6 Els concursants hauran de facilitar 2 còpies de les partitures que incloguin als seus programes.

 

CESSIÓ DE DRETS

7.7 El concursant (o els seus tutors legals en cas de ser menor d'edat), mitjançant la seva inscripció, cedeix a la Fundació Barceló i al Conservatori Professional de Felanitx els drets derivats de la seva participació durant tot el Concurs. El concursant cedeix els drets d'imatge, utilització del nom, fixació, reproducció, comunicació pública i distribució davant la possibilitat que les proves del Concurs podrien ser gravades i difoses per diferents mitjans de comunicació.


7.8 El concursant (o els seus tutors legals en cas de ser menor d'edat), accepta que les seves intervencions poden ser gravades en qualsevol format d'àudio o vídeo, transmeses a través d'internet o per qualsevol altre procediment, per radi i/o televisió en directe o diferit o editat discogràficament o videogràficament, per a la seva comercialització o arxivament.


7.9 Ambdues cessions de drets s'entenen efectuades pel màxim temps legalment recollit pel Reial decret legislatiu español 1/1996, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual i altra legislació concordant.

 

    8 DISPOSICIONS GENERALS

8.1 La direcció del Concurs serà a càrrec del Conservatori de Felanitx i de la Fundació Barceló, que són els responsables del bon funcionament del Concurs i faran aplicar les presents bases.


8.2 Les decisions de la direcció del Concurs seran inapel·lables.


8.3 La Beca Fundació Barceló estarà subjecta a la legislació fiscal vigent a Espanya.


8.4 Davant qualsevol conflicte, prevaldrà el criteri de les institucions convocants.

BASES CONCURS MÚSICA CIUTAT DE FELANITX / BECA FUNDACIÓN BARCELÓ
BASES CONCURS-CATALÀ.pdf
Documento Adobe Acrobat [568.8 KB]

Preguntes freqüents:

 

 

Pel que fa a la fase de preselecció, és necessari presentar la gravació amb obres per instrument sol?

No és necessari.  En tot cas, és decisió del concursant fer una gravació tot sol o amb acompanyament de piano.

 

A les fases presencials, s'han d'interpretar les obres amb pianista acompanyant?

Sempre i quan les obres a interpretar així ho requereixin és obligatori interpretar-les amb acompanyament de piano.

 

Es pot tocar amb partitures fotocopiades?

No suposarà problema tocar amb partitures que no siguin originals.

 

A les fases presencials, se pot intrepretar únicament una obra?

Si, es pot presentar una única obra sempre i quan la seva durada sigui com a mínim de 30 minuts.

Versión para imprimir Versión para imprimir | Mapa del sitio Recomendar esta página Recomendar esta página
© FUNDACIÓ FELANITX PER A LA MÚSICA I LES ARTS ESCÈNIQUES

Página web creada con 1&1 IONOS Mi Web.